Се за покривот од А до Ш

Обележување на наклонот на покривот