Се за покривот од А до Ш

Обележување на наклонот на покривот и поставување на ќерамидите